O NAS

Logo i napis TUTW

„Starość wcale nie jest złem (…) przeciwnie może być dobrem nadającym schyłkowi ludzkiej egzystencji wymiar prawdziwie godnego trwania pośród zmieniających się postaci świata.”

Plutarch

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu powstał w 1979 roku przy Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, a od 1991 roku jest samodzielnym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie własnego statutu, który określa zadania w postaci: 

 • realizacji koncepcji permanentnego kształcenia,
 • stymulowania rozwoju osobowego,
 • rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej słuchaczy,
 • upowszechniania profilaktyki gerontologicznej
 • oraz integracji środowiska seniorów.

Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu zrzesza emerytów i rencistów na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

Funkcjonowanie UTW opiera się głównie na nieodpłatnej pracy społecznej członków Zarządu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów, na okres kadencji trwającej 3 lata.

Działalność UTW finansowana jest ze składek członkowskich słuchaczy, opłat za udział w sekcjach. Ponadto wspomagana jest przez wyższe uczelnie, niektóre instytucje kulturalne i oświatowe w postaci nieodpłatnego udostępniania sal wykładowych i seminaryjnych.

Edukacja to przede wszystkim cotygodniowe wykłady plenarne w Sali XVII Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz w Sali 122 Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej zgodnie z programem ustalanym corocznie przez Radę Programowo-Konsultacyjną. Cykle tematyczne są zróżnicowane i obejmują zagadnienia z dziedziny medycyny,  historii, prawa, socjologii  psychologii oraz techniki, przyrody, literatury, malarstwa, muzyki.

Usprawnianiu intelektualnemu seniorów, rozbudzaniu nowych zainteresowań, doskonaleniu wiedzy i umiejętności służą zajęcia seminaryjne w sekcjach popularnonaukowych takich jak:

 • psychologia,
 • historia sztuki,
 • historia muzyki,
 • historia architektury,
 • astronomia,
 • sekcje języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego
 • oraz obsługi komputera na różnych poziomach.


Dla utrzymania i doskonalenia sprawności fizycznej słuchaczy proponuje się zróżnicowane i urozmaicone zajęcia takie jak:

 • gimnastyka,
 • terapia tańcem i ruchem,
 • turystyka piesza,
 • rytmika,
 • pływanie.

Rozwojowi talentów artystycznych słuchaczy sprzyja udział w sekcjach: plastycznej i fotograficznej.

Uzupełnieniem zajęć tematycznych w sekcjach są powstające z inicjatywy słuchaczy koła zainteresowań: literackie, obieżyświatów, rowerowe, kręgle.

Z oferty naszego uniwersytetu na przestrzeni 38 lat skorzystało około 6 tysięcy seniorów z udziałem ponad tysiąca słuchaczy w  roku akademickim 2016/2017.

Zapraszamy wszystkich Seniorów do wstąpienia do naszego stowarzyszenia, korzystania z bogatej oferty zajęć oraz atrakcyjnego spędzania wolnego czasu!